တရုတ္ဘာသာစကားသင္တန္း

စဥ္သင္တန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားထူးျခားခ်က္မ်ား

၁။တရုတ္စကားေျပာ သင္တန္း- ျမန္မာႏွင့္ ဂ်ပန္ဆရာမ်ားသင္ၾကားေပးပါတယ္


သင္တန္းတက္ေရာက္လိုပါက ေအာက္ပါ Registration Form ကို ျဖည့္ပါ။