ကြန္ပ်ဴတာသင္တန္းမ်ား

စဥ္ သင္တန္းအမ်ဳိးအစားမ်ား ထူးျခားခ်က္မ်ား

၁။ Basic / Internet - အေျခခံမွစ၍ ေသေသခ်ာခ်ာ ထိထိေရာက္ေရာက္ သင္ၾကားေပးပါသည္။


၂။ DTP


၃။ Graphic Design


၄။ InDesign


၅။ Auto CAD


၆။ Business Computing

သင္တန္းတက္ေရာက္လိုပါက ေအာက္ပါ Registration Form ကို ျဖည့္ပါ။