အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္တန္း

စဥ္သင္တန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားထူးျခားခ်က္မ်ား
၁။စာေမးပြဲ ေျဖဆိုမည့္သူမ်ားအတြက္ သင္တန္းမ်ား
(Exam Oriented)
- IELTS Preparation

- TOEFL Preparation

၂။ လူမႈဆက္သြယ္အဂၤလိပ္စကား
(Communicative English)
- Intro

- Level-1

- Level-2

- Level-3

၄။ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ အဂၤလိပ္စကား
(Professional English)
- English for Hotel Staff

- Business English

- Legal English

သင္တန္းတက္ေရာက္လိုပါက ေအာက္ပါ Registration Form ကို ျဖည့္ပါ။