ဂ်ပန္ဘာသာစကားသင္တန္း

စဥ္သင္တန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားထူးျခားခ်က္မ်ား

၁။JLPT စာေမးပြဲ ျပင္ဆင္သည့္ သင္တန္း
(Exam Oriented)
- ျမန္မာႏွင့္ ဂ်ပန္ဆရာမ်ားသင္ၾကားေပးပါတယ္၂။ ဂ်ပန္စကားေျပာသင္တန္း
(Communicative Japanese)
- ျမန္မာႏွင့္ ဂ်ပန္ဆရာမ်ားသင္ၾကားေပးပါတယ္


သင္တန္းတက္ေရာက္လိုပါက ေအာက္ပါ Registration Form ကို ျဖည့္ပါ။