အလုပ္ေခၚစာေပးပုိ႔ျခင္း (ျပည္တြင္း)  Sending Demand Letter (Local)

ျပည္တြင္းအလုပ္လိုအပ္ခ်က္မ်ား ေပးပို႕လိုပါက ေအာက္ေဖၚျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ျဖည့္စြက္၍ ေပးပို႕ႏိုင္ပါသည္။ အခ်ိန္ပိုင္းႏွင့္ အျမဲတမ္း၀န္ထမ္းခန္႕ထားလိုမႈအေပၚမူတည္၍ လုိအပ္သည္မ်ားကိုျဖည့္စြက္ပါရန္။

၁။ က်င္းပမည္ရက္ / ၀န္ထမ္းလိုအပ္သည့္ေန႕ :
၂။ ေရာက္ရွိရမည့္အခ်ိန္ :
၃။ ေရာက္ရွိရမည့္ေနရာ :
၄။ အခ်ိန္ပိုင္း(မွ/ထိ)/အျမဲတမ္း :
၅။ လုိအပ္ေသာ၀န္ထမ္းအမ်ိဳးအစား (က်ား/မ) :
၆။ လိုအပ္ေသာအေရအတြက္ (က်ား/မ) :
၇။ လစာ/ ေန႕တြက္ :
၈။ အလုပ္ခ်ိန္/ အဆိုင္း :
၉။ ႀကိဳပို႕ :
၁၀။ အစားအေသာက္ :
၁၁။ ယူနီေဖာင္း :
၁၂။ ေနရာထိုင္ခင္း :
၁၃။ ဆက္သြယ္ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္ :
၁၄။ ရာထူး :
၁၅။ လုပ္ငန္း/ ကုမၸဏီ :
၁၆။ လိပ္စာ :
၁၇။ တယ္လီဖုန္းအမွတ္ :
၁၈။ Email အမွတ္ :