၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ပံုမွန္သင္တန္းမ်ား အခ်ိန္ဇယား (Courses Schedule for 2011)

(၂) လ ဟိုတယ္၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ အသက္ေမြးသင္တန္းမ်ား

သင္တန္းအပတ္စဥ္ သင္တန္သားစတင္လက္ခံသည့္ရက္ သင္တန္းစမည့္ရက္
အပတ္စဥ္-၄၁ ၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၂၀၁၁ ၄ ႏို၀ဘၤာ ၂၀၁၁
အပတ္စဥ္-၄၂ ၁၅ ႏို၀ဘၤာ ၂၀၁၁ ၂ ဒီဇဘၤာ ၂၀၁၁

CTH Diploma in Hotel Management

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ စာေမးပြဲေျဖဆိုမည့္ သင္တန္းသားသူမ်ားအတြက္ (ေအာက္တိုဘာ၊ ႏို၀ဘၤာ၊ ဒီဇင္ဘာ လတန္းခြဲ) ဒီပလိုမာသင္တန္းသားမ်ားအေနႏွင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းမ်ားပါ၀င္သည့္ (Front Office, Housekeeping, Food and Beverage (Service), Food & Beverage (Production) လက္ေတြ႕ Certificate သင္တန္းမ်ားကို တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္ၾကားမည့္ဘာသာရပ္ စတင္မည့္ရက္ သင္ၾကားမည့္ရက္ သင္ၾကားမည့္အခ်ိန္ မွတ္ခ်က္
Front Office Operations 17 Oct 2011 Monday to Friday
Monday & Tuesday
02:00 to 04:00 P.M
04:00 to 06:00 P.M
Certificate Course
Management Course
Food and Beverage Operations 14 Dec 2011 Monday to Friday
Wed & Thu
12:00 to 02:00 P.M
04:00 to 06:00 P.M
Certificate Course
Management Course
Global Hospitality Industry 29 Oct 2011 Saturday
Sunday
02:00 to 04:00 P.M
02:00 to 04:00 P.M
Management
Management
Business Computing Start Anytime Negotiable Schedule    

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားသင္တန္းမ်ား

သင္တန္းအမ်ိဳးအစား စတင္မည့္ရက္ သင္ၾကားမည့္ရက္ သင္ၾကားမည့္အခ်ိန္
လူမႈဆက္သြယ္ အဂၤလိပ္စကားေျပာမိတ္ဆက္ (ႏို၀င္ဘာ)
Communicative English (Intro)
4 November Mon, Tue, Thu & Fri 09:00 to 10:30 A.M
လူမႈဆက္သြယ္ အဂၤလိပ္စကားေျပာ(အဆင့္-၁)(ႏို၀င္ဘာ)
Communicative English (Level-1)
4 November Mon, Tue, Thu &
Fri    
10:30 to 12:00 P.M
လူမႈဆက္သြယ္ အဂၤလိပ္စကားေျပာ(အဆင့္-၂)(ႏို၀င္ဘာ)
Communicateive English (Level-2)
4 November Mon, Tue, Thu & Fri 09:00 to 10:30 A.M
လူမႈဆက္သြယ္အဂၤလိပ္စကားေျပာ (အဆင့္-၃)(ႏို၀ဘၤာ)
Communicative English (Level-3)
4 November Mon, Tue, Thu & Fri 10:30 to 12:00 P.M
လူမႈဆက္သြယ္အဂၤလိပ္စကားေျပာမိတ္ဆက္ (ႏို၀င္ဘာ)
Communicative English (Intro) Evening
4 November Mon, Tue, Thu & Fri 05:30 to 07:00 P.M
လူမႈဆက္သြယ္ အဂၤလိပ္စကားေျပာမိတ္ဆက္ (ႏို၀င္ဘာ)
Communicative English (Intro) Weekend
4 November Saturday 04:00 to 06:00 P.M
IELTS Preparatory Course (Need level test) 4 November Negotiable  
TOEFL Preparatory Course (Need level test) 4 November Negotiable  
လူမႈဆက္သြယ္ အဂၤလိပ္စကားေျပာမိတ္ဆက္ (ဒီဖင္ဘာ)
Communicative English (Intro)
2 December Mon, Tue, Thu & Fri 09:00 to 10:30 A.M
လူမႈဆက္သြယ္ အဂၤလိပ္စကားေျပာ(အဆင့္-၁)(ဒီဇင္ဘာ)
Communicative English (Level-1)
2 December Mon, Tue, Thu &
Fri   
10:30 to 12:00 P.M
လူမႈဆက္သြယ္ အဂၤလိပ္စကားေျပာ(အဆင့္-၂)(ဒီဇင္ဘာ)
Communicateive English (Level-2)
2 December Mon, Tue, Thu & Fri 09:00 to 10:30 A.M
လူမႈဆက္သြယ္အဂၤလိပ္စကားေျပာ (အဆင့္-၃)(ဒီဇဘၤာ)
Communicative English (Level-3)
2 December Mon, Tue, Thu & Fri 10:30 to 12:00 P.M
လူမႈဆက္သြယ္အဂၤလိပ္စကားေျပာမိတ္ဆက္ (ဒီဇဘၤာ)
Communicative English (Intro) Evening
2 December Mon, Tue, Thu & Fri 05:30 to 07:00 P.M
လူမႈဆက္သြယ္အဂၤလိပ္စကားေျပာမိတ္ဆက္ (ဒီဖင္ဘာ)
Communicative English (Intro) Weekend
2 December Satureday 04:00 to 06:00 P.M
IELTS Preparatory Course (Need level test) 2 December Negotiable  
TOEFL Preparatory Course (Need level test) 2 December Negotiable