သင္တန္းသား မွတ္ပုံတင္ျခင္း  Student Registration

ႀကိဳတင္အပ္ႏွံသည့္ သင္တန္းသူ၊ သင္တန္းသားမ်ားအတြက္ သင္တန္းေၾကး အထူး Discount ေပးပါသည္။

Interested Course (သင္ယူလိုသည့္ဘာသာရပ္):
Interested Schedule (တက္ေရာက္လုိသည့္အတန္း):
၂၀၁၁ ခုႏွစ္ သင္တန္းအခ်ိန္ဇယားကုိၾကည့္ရန္ ကလစ္ႏွိပ္ပါ။
Name (အမည္):
Email (အီးေမးလ္လိပ္စာ):
Date of Birth (ေမြးသကၠရာဇ္):
Sex (က်ား/မ):
Father’s Name (အဘအမည္):
NRC number (ႏိုင္ငံသားစီစစ္ေရးကဒ္အမွတ္):
Current Address (လက္ရွိေနရပ္လိပ္စာ):
Hight (အရပ္အျမင့္):   feet           inches
Body Weight (ကိုယ္ခႏၶာအေလးခ်ိန္):
Language (ေျပာႏိုင္သည့္ဘာသာစကား):
  separate each language by comma.
Education (ပညာအရည္အခ်င္္း): From: To:
input school/university
Working Experience (လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳ): From: To:
input worked position