အသက္ေမြးပညာ သင္တန္းမ်ား

ပညာေရးခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ားႏွင့္ တစ္ပိုင္းတစ္စျဖစ္ခဲ့သူမ်ား၊ ဘြဲ႕ရၿပီးအလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေနသူမ်ားအတြက္ အလုပ္ရရန္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အသက္ေမြးပညာမ်ားကို သင္ၾကားေပးသည့္သင္တန္းမ်ားျဖစ္သည္။ အသက္အရြယ္မေရြး၊ က်ား/မ မေရြး၊ လူမ်ိဳးဘာသာမေရြး၊ ပညာအရည္အခ်င္းမလို၊ စိတ္ပါ၀င္စားသူမ်ားတက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။ သင္တန္းကာလ (၂) လၾကာျမင့္ၿပီး၊ သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက ျမန္မာႏိုင္ငံဟိုတယ္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (ရန္ကုန္ဇုန္)မွ CERTIFICATE ခ်ီးျမွင့္ပါတယ္။

စဥ္သင္တန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားသင္တန္းကာလထူးျခားခ်က္မ်ား

၁။ဟိုတယ္စားဖိုမွဴး (အဆင့္-၁)
Food Production (Cookery) (Level-1)
၂လအေျခခံအဆင့္၊ တန္းျမင့္အဆင့္၊ အဆင့္ျမင့္ အဆင့္

၂။ဟုိတယ္မုန္႔ဖုတ္ (အဆင့္-၁)
Food Production (Patisserie) (Level-1)
၂လအေျခခံအဆင့္၊ တန္းျမင့္အဆင့္၊ အဆင့္ျမင့္ အဆင့္

၃။ဟိုတယ္စားပြဲထိုး (အဆင့္-၁)
Food and Beverage Service (Level-1)
၂လအေျခခံအဆင့္၊ တန္းျမင့္အဆင့္၊ အဆင့္ျမင့္ အဆင့္

၄။ဟုိတယ္ဧည့္ႀကိဳႏွင့္ေလယာဥ္မယ္ (အဆင့္-၁)
Front Office and Flight Attendance (Level-1)
၂လအေျခခံအဆင့္၊ တန္းျမင့္အဆင့္၊ အဆင့္ျမင့္ အဆင့္

၅။ဟုိတယ္အိပ္ခန္းေဆာင္ထိန္း (အဆင့္-၁)
Housekeeping (Level-1)
၂လအေျခခံအဆင့္၊ တန္းျမင့္အဆင့္၊ အဆင့္ျမင့္ အဆင့္

၆။ဘား၀န္ထမ္းသင္တန္း
Bartending
၂လအေျခခံအဆင့္၊ တန္းျမင့္အဆင့္၊ အဆင့္ျမင့္ အဆင့္

၇။စာရင္းကိုင္ႏွင့္ အေရာင္း၀န္ထမ္း
Accounting and Salepersons
၂လအေျခခံ အဆင့္၊ တန္းျမင့္အဆင့္၊ အဆင့္ျမင့္ အဆင့္

၈။ကြန္ပ်ဴတာစာစီစာရိုက္ႏွင့္ ဒီဇိုင္း
Deskstop Publishing and Design
၂လအေျခခံအဆင့္၊ တန္းျမင့္အဆင့္၊ အဆင့္ျမင့္ အဆင့္

၉။ေအာ္တိုကဒ္
Auto CAD
၂လအေျခခံအဆင့္၊ တန္းျမင့္အဆင့္၊ အဆင့္ျမင့္ အဆင့္

၁၀။အဲယားကြန္းကၽြမ္းက်င္
Air-condition Techincian
၂လအေျခခံအဆင့္၊ တန္းျမင့္အဆင့္၊ အဆင့္ျမင့္ အဆင့္

၁၁။ျပင္/ထိန္း ကၽြမ္းက်င္
M & E Technician
၂လအေျခခံအဆင့္၊ တန္းျမင့္အဆင့္၊ အဆင့္ျမင့္ အဆင့္
သင္တန္းတက္ေရာက္လိုပါက ေအာက္ပါ Registration Form ကို ျဖည့္ပါ။